Radna i socijalna prava za vrijeme trajanja pandemije

Kao što ste mogli čuti zadnjih dana iz medija, prema određenim izvorima u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava izrađen je Nacrt prijedloga zakona o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a s kojim se planiraju suspendirati radna i socijalna prava radnika. Takav zakon predstavljao bi kršenje međunarodnih ljudskih i radnih standarda, a koji su ugrađeni u međunarodne ugovore, na čije se poštivanje i Hrvatska obvezala.

Apeliramo na sve radnike da se informiraju o svojim pravima, apeliramo na sve sindikalne povjerenike da budu pripravni reagirati na svako kršenje prava. Pratite naše objave.

Trenutno, po pitanju radnih i socijalnih prava obveza je primjene svih zakona i propisa kao i u redovitim uvjetima. Dakle, poslodavci, a tako i radnici moraju nastaviti poštovati sve zakone i propise koji uređuju radne odnose i sva prava i obveze koja iz njih proizlaze.

U tekstu niže, upoznati ćemo vas s nekim vašim pravima, a koja mogu biti  od utjecaja u trenutnoj kriznoj situaciji.

Godišnji odmor

Poslodavac može donijeti novi ili prilagoditi postojeći raspored korištenja godišnjih odmora radnika novonastaloj situaciji. Pri tome i dalje postoji obveza primjene Zakona o radu u pogledu savjetovanja s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenicima i obavješćivanja radnika o istom.Radnik se prava na godišnji odmor ne može odreći, svaki takav sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor je ništetan.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Poslodavac je u obavezi radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust koji podrazumijeva mirovanje radnog odnosa radnika, poslodavac može  utvrditi jedino na zahtjev radnika. U tom slučaju poslodavac nema obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja.

Radnici u djelatnostima kojima je određena obustava rada

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti (poput pandemije) za koje radnik nije odgovoran. Ako samim Zakonom o radu, drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne mjesečne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

Radnicima kojima poslodavac donese odluku temeljem koje nisu u obvezi rada poslodavac ima obvezu isplatiti plaću u punom iznosu.

Izmjene ugovora o radu

Promjenu radnog vremena s punog na nepuno radno vrijeme poslodavac može provesti putem ponude radniku novog ugovora o radu ili aneksa/dodatka ugovora o radu.

O ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne smije biti kraći od osam dana.

 Iskoristite to vrijeme za savjetovanje sa Sindikatom o svojim mogućnostima.

U slučaju da vam poslodavac ponudi sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima/aneks sljedeće su mogućnosti:

  1. Prihvatiti izmijenjene uvjete
  2. Ne prihvatiti nove uvjete

Što ako ne prihvatite potpisati novi ugovor/aneks?

  1. Poslodavac može odustati od izmjene ugovora i ostaviti važeći stari ugovor
  2. Poslodavac vam može ponuditi Poslovno-uvjetovani otkaz

Otkazivanje ugovora o radu

Izvanredne okolnosti zbog pandemije virusa COVID-19 nisu opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu!

Radnik nije dužan pristati na sporazumni otkaz ugovora o radu, a kojim gubi pravo na naknadu za nezaposlenost od HZZ-a

Što u slučaju Poslovno-uvjetovanog otkaza?

  1. Ostvarujete pravo na otkazni rok, a koji ovisi o dužini radnog odnosa
  2. Ostvarujete pravo na otpremninu ukoliko ste kod poslodavca zaposleni najmanje dvije godine (Kalkulator otpremnina )
  3. Ostvarujete pravo na naknadu za nezaposlenost sa Zavoda za zapošljavanje (ukoliko zadovoljavate uvjete HZZ-a – 9 mjeseci rada u protekla 24 mjeseca Uvjeti za ostvarivanje novčane naknade)

Kako bi se ostvarila naknada za nezaposlenost prijavu je potrebno podnijeti u roku od 30 dana od otkazivanja ugovora o radu. Prilikom prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje potrebno je podnijeti i Zahtjev za novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti  Prijava na Zavod za zapošljavanje

Poslodavac ima obvezu ako u razdoblju od šest mjeseci nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao ugovor iz poslovno uvjetovanih razloga.

Preraspodjela radnog vremena, nejednaki raspored radnog vremena i ostale promjene radnog vremena

Zakon o radu ne poznaje nešto što se zove “fond sati”. Zakon o radu jedino propisuje da puno radno vrijeme radnika ne može trajati duže od 40 sati tjedno (osim pod propisanim uvjetima).

Dakle, puno radno vrijeme može trajati i kraće od 40 sati tjedno, te svejedno ostvarujete pravo na plaću za puno radno vrijeme.

I dalje su na snazi odredbe Zakona o radu o obvezi savjetovanja s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenicima s obvezama i ovlastima radničkog vijeća.

Poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda o radnom vremenu najmanje tjedan dana unaprijed (osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika)

Poslodavac je dužan obavijestiti radnike o uvođenju nejednakog rasporeda radnog vremena te se ne može naknadno pozvati na nejednaki raspored i odbiti radnicima platiti prekovremeni rad.

Uvjeti za uvođenje preraspodjele radnog vremena su i dalje na snazi bez obzira na trenutnu situaciju s pandemijom (sporazum s radničkim vijećem ili dostava inspektoru rada).

Za kraj je važno napomenuti prioritetnost zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, a što je i jedna od temeljnih obveza poslodavca.

Obveza poslodavca je provoditi zaštitu na radu, prilagođavajući se promijenjenim okolnostima okolnostima vodeći računa o prevenciji rizika.

Ukoliko poslodavac rad ne može provoditi na način na koji upućuje Stožer civilne zaštite i  Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi privremeno obustaviti rad dok se ne uspostave sigurni uvjeti za zdravlje i sigurnost radnika.

Odluka Stožera od 19.03.

HZJZ uputa za pojedince, kolektive i poslodavce

HZJZ uputa za poslodavce i radnike

Internetske stranice za praćenje novosti vezane uz koronavirus

Koronavirus.hr

HZJZ novosti vezane uz koronavirus